EV SİGORTALARI

EVİNİZ GÜVENCE ALTINDA

Hem evlerini hem de içindeki eşyaları teminat altına almak isteyen kişilerin tercih ettiği konut sigortası, mali güvence sağlayan sigortalardan biridir.

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası genellikle doğal afetler, hırsızlık, yangın gibi riskleri kapsama almaktadır. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afetler yanında; su veya elektrik tesisatından kaynaklanan su basması veya yangın gibi risklere ve hırsızlık gibi münferit olaylara karşı da konutları ve içindekileri güvenceye alan konut sigortası gayrı menkuller için mali teminat sağlayan en önemli poliçedir. Uzun yıllar çalışıp bir ev sahibi olan insanların en büyük korkusu aniden ve önlenemeyecek şekilde ortaya çıkan risklere karşı evlerinin ve eşyalarının zarar görmesidir. Her ne sebeple olursa olsun, evi veya eşyaları zarar gören insanların yaşadığı mali kayıp sarsıcıdır. Öngörülemeyen bu riskler sebebiyle kişilerin uğradığı zararın teminat altına alınması ise konut sigortası ile mümkün olmaktadır. Konut sigortası, sadece gayrı menkulü güvenceye alabileceği gibi sadece evdeki eşyaları veya hem ev hem de eşyaları güvenceye alacak şekilde düzenlenebilir. Konut sigortasının DASK veya benzeri zorunlu sigortalar ile herhangi bir ilgisi yoktur. DASK sadece deprem halinde ortaya çıkan zararların karşılanması amacıyla düzenlenen, üst limitleri belli ve dolayısı ile tazminatı da ancak bu limitler oranında ödenen, yasal olarak zorunlu sigortadır. Konut sigortası ise tamamen isteğe bağlı ve deprem dışındaki riskleri de kapsayacak şekilde hazırlanan özelliktedir. Mülk sahibi ana teminatlar yanında dilediği ek teminatı da poliçesine ekleterek, konutu için tam bir koruma sağlar. Gayrı menkulün ve içindeki eşyaların gerçek değerine göre belirlenen limitler oranında mülk sahibine ödeme yapılır. Konut sigortası ile; Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Dolu Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler Teminat kapsamına alınabilmektedir. Ayrıca paket konut sigortası seçenekleri ile kişilerin can ve sağlıklarına karşı da teminat kapsamını genişletmek mümkündür.

DASK SİGORTASI

DASK, deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki konutların deprem sebebiyle gördüğü zararın karşılanması amacıyla düzenlenen sigortalardır. Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu ve özellikle Asya ve Avrupa arasındaki fay hatlarının birleşim bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Tarihi boyunca yıkıcı depremlere sahne olan Anadolu, son olarak Marmara depremi ile on binlerce insanını kaybetmiştir. Özellikle büyük şehirlerde görülen çarpık yapılaşma sonucunda binaların hasar gördüğü bu depremden sonra yasa koyucu tarafından zorunlu hale getirilen DASK ile depremde zarar gören binaların sahiplerinin maddi zararının karşılanması ve depremin etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır. Yasal düzenleme ile ülkemizdeki tüm gayrı menkullerin zorunlu olarak DASK poliçesi ile sigortalanması mecburi hale getirilmiştir. DASK’ın amacı; Ülkemizdeki tüm konutları depreme karşı güvenceye almak, Deprem sebebiyle ortaya çıkan mali hasarları reasüre yolu ile paylaşmak, Devletin deprem kaynakları giderlerini azaltmak ve mevcut bir fon oluşturmak, Sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak, Ülke genelinde sigorta bilinci oluşturmak, Olarak sıralanabilir. DASK poliçe bedeli binalar için sabittir ve her yıl Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlık tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden DASK poliçeleri açısından farklı sigorta şirketlerinin primleri arasında herhangi bir fark bulunmaz. DASK ile, deprem sonucunda meydana gelen mali hasarların, yangın, patlama, su baskını, yer kayması ve benzeri mali külfetlerin giderilmesi amaçlanır. Riskin gerçekleşmesi halinde poliçe limitleri dahilinde konut sahibine hasar ödemesi yapılmaktadır. Binanın tamamen veya kısmen hasar görmüş olması DASK teminatından yararlanmasına engel teşkil etmez. Binanın temelleri dahil olmak üzere her türlü birimi ve alanı DASK kapsamında kabul edilir. DASK ile; Binanın temeli, Ana duvarları, Bölümler arasındaki ortak duvarları, Bahçe ve istinat duvarları, Tavan ve zeminler, Merdivenler, merdiven boşlukları, asansörler ve koridorlar, Çatılar, bacalar ve bunlara benzeyen nitelikteki tüm unsurlar Teminat kapsamına alınabilir. Azami teminat tutarı hesaplarınken, evin yıkılması halinde yeniden yapım masraflarının güncel değerleri baz alınmaktadır. Eğer evin değeri verilen teminatı aşıyorsa, sigorta ettiren poliçesine ek teminatlar alarak güvence kapsamını genişletebilmektedir.