MESLEKİ SORUMLULUKLAR

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki sorumluluk sigortası bazı meslek gruplarında faaliyet gösterenlerin faaliyetleri esnasında 3. kişilere zarar verme ihtimaline karşılık bu riskleri teminat altına alan özel bir sigorta çeşididir. Çeşitli odalara, mesleki birliklere ve dernek gibi yerlere kayıtlı kişilerin işlerini yaptıkları esnada ortaya çıkan zararlar karşısındaki sorumluluğunu hafifletmeyi amaçlayan bu poliçe ile zarar sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

SİGORTA KAPSAMI Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında, T.C. kanunları çerçevesinde Avukatlık mesleğini icra eden, yargı önünde kanunun kendisine tanımladığı yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır.
Poliçeyi Kimler Alabilir?
Vergi Levhası Sahibi Her bir Avukat Avukatlık Bürosunda SGK’lı Çalışan Avukat Kamu veya Kurumda Çalışan Avukat Poliçe Teminatları Mesleki Sorumluluk Savunma Masrafları Kayıp Dokümanlar Yargı ve Benzeri Masraflar İletişim Giderleri Manevi Tazminatlar Geriye Yürürlülük İleriye Yürürlülük Tevkil Teminatı

MİMAR MÜHENDİS SORUMLULUK SİGORTASI

Mimar veya Mühendisin mesleki faaliyetleri sırasında, hatalı veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu dizayn, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini (proje teminatı veya yıllık teminat olarak) sigortalı namına hareket eden kişi veya kişiler ile sigortalının emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini güvence altına alır. Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır. Poliçe de Teminat Altına Alınmayan Unsurlar - Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri teminat haricidir. - Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim teminat haricidir. - Manevi tazminat talepleri teminat haricidir. - İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai sartlar teminat haricidir. - Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar teminat haricidir.

MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇESİ

Çalışmalarınız sırasında ihmallerden veya hatalardan kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır. Sigortanın Kapsamı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketlerin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve müdürlerin görevlerini icra ederken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde karşılamaktadır. Yönetici Sorumluluk Sigortaları
• Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden;
• Hissedarlar, ortaklar
• İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları
• Alacaklılar
• Rakip Firmalar
• Müşteriler
• Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar)
• Şirket Çalışanları
• Tasfiye Memurları tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları poliçe limitleri dahilinde teminat altına alınmaktadır.